Chat With

All Reviews Fan ClubsFresh off the Boat Tran

Fresh off the Boat Tran

Hi my name is Tran i am fresh off the boat from Thailand. I am just learning the English language and ready to serve any of you American Men. I have been serving all my life since I was abducted from my family and taking to a sweat shop to work as a very young girl and had to also do tricks with men and a very young age. I have the tightest Thai cunt in existence. I do struggle to take a full American size girthy cock. I am a very daring girl though and will let you fuck me in my bum bum hole if you ask me nicely. Looking to have my body used. Tran (Thai Language) S̄wạs̄dī c̄hạn chụ̄̀x thrān c̄hạn kảlạng xxk reụ̄x cāk pratheṣ̄thịy c̄hạn pheīyng khæ̀ reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ læa phr̂xm thī̀ ca h̄ı̂ brikār dı «k̄hxng khuṇ p̄hū̂chāy xmerikạn c̄hạn dị̂ rạb chı̂ chīwit k̄hxng c̄hạn tậngtæ̀ c̄hạn t̄hūk lạkphā tạw cāk khrxbkhrạw k̄hxng c̄hạn læa pị thī̀ r̂ān h̄engụ̄̀x thảngān pĕn dĕk s̄āw læa yạng t̂xng thả thekhnikh kạb p̄hū̂chāy læa xāyu yạng n̂xy māk.. Tran

Enjoy SinCats.com Uncensored No Taboo Phone Sex where The ONLY Limit is your Imagination!